Tesistä entistä selkeämpi kuva

TILINPÄÄTÖS

Teollisuussijoituksesta entistä selkeämpi kuva

Teksti Nina Garlo-Melkas     Kuva Susa Junnola

Teollisuussijoitus siirtyy kuluvalla tilikaudella kansainväliseen IFRS -tilinpäätöskäytäntöön. Tilinpäätöksen informaatioarvo kasvaa, ja sen vertailukelpoisuus muihin saman toimialan yhtiöihin paranee.

Teollisuussijoitus siirtyy kuluvalla tilikaudella kansainväliseen IFRS -tilinpäätöskäytäntöön. Tilinpäätöksen informaatioarvo kasvaa, ja sen vertailukelpoisuus muihin saman toimialan yhtiöihin paranee.

IFRS-tilinpäätöskäytäntö (International Financial Reporting Standards) sai alkunsa 2000-luvun alkuvuosina, jolloin yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan voimakas laajentuminen yli rajojen synnytti tarpeen esittää yritysten tilinpäätökset eri maissa yhdenmukaisella, mahdollisimman vertailukelpoisella tavalla. Alun perin IAS- (International Accounting Standard) tilinpäätöskäytäntönä tunnettu IFRS nähtiin parantavan EU:n kilpailukykyä lisäämällä alueen yritysten markkinatehokkuutta ja vähentämällä yritysten pääoman hankkimisesta aiheutuvia kuluja.

”Vuodesta 2005 lähtien kaikkien EU:n julkisesti noteerattujen osakeyhtiöiden on täytynyt laatia konsernitilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaan. Muille yhtiöille IFRS-standardien noudattaminen on vapaaehtoista”, toteaa Tesin talouspäällikkö Jani Rämö

Jani Rämö

”IFRS-normisto muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Tämä korostaa seurannan ja ennakoinnin merkitystä, jotta mahdollisiin uudistuksiin ja muutoksiin voidaan reagoida ajoissa”, toteaa Tesin talouspäällikkö Jani Rämö.

Suurin muutos Tesin kannalta on, että IFRS-taseessa sijoitukset arvostetaan käypään arvoon eikä hankintahinnan mukaan, kuten tähän asti käytetyssä suomalaisen normiston mukaan laadittavassa FAS-tilinpäätöksessä (Finnish Accounting Standards).

Tesin sijoitustoiminta kohdistuu pääosin pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan listaamattomiin kasvuyhtiöihin. Rämön mukaan pääomasijoitukset arvostetaan IFRS-tilinpäätöksessä käypään arvoon kansainvälisen toimialasuosituksen (IPEVG) mukaisesti.

Markkinat määrittävät pörssiyhtiön arvon. Sen sijaan pääomasijoituksille ei ole yleensä saatavilla markkinoilla määritettyä arvoa, joten sijoitusten arvot määritetään sijoitusinstrumentista riippuen erilaisia yleisesti hyväksyttyjä arvonmääritysmenetelmiä hyödyntäen. Tyypillistä on, että arvostusten määrittäminen edellyttää merkittävästi harkintaa ja arvioiden käyttöä.

Oikeampaa tietoa

IFRS:n myötä tilinpäätöksen lukijan kannattaa kiinnittää entistä enemmän huomiota taseeseen, sillä sen merkitys korostuu. Tilinpäätöksen liitetiedoissa annetaan runsaasti uutta informaatiota, sillä sääntely on IFRS:ssä huomattavasti yksityiskohtaisempaa ja laajempaa kuin FAS:ssä.

”Jatkossa omistajamme sekä muut sidosryhmämme saavat entistä selkeämmän ja ymmärrettävämmän kuvan konsernitilinpäätöksestämme ja sen laadinnan taustalla olevista prosesseista sekä riskienhallinnasta.”

"

Taseen merkitys korostuu

"
Jani Rämö

Rämön mukaan uudet tilinpäätösstandardit antavat oikeamman kuvan Tesin sijoitussalkun arvosta tilinpäätöshetkellä.  FAS-tilinpäätöksessä sijoitusten tasearvo on korkeintaan niiden hankintahinta. Toisin sanoen sijoitusten käyvän arvon ylittäessä hankintahinnan erotusta ei kirjata realisoitumattomana arvonnousuna tuloslaskelmaan.

”IFRS-tilinpäätöksessä käy ilmi myös sijoitusten arvon nousut, joten sen antama kuva yhtiön sijoitusten arvosta tilinpäätöshetkellä on todellisempi kuin FAS-tilinpäätöksessä. Samalla se johtaa väistämättä myös siihen, että tuloskin voi vaihdella aiempaa enemmän, koska kaikilla tilikauden aikaisilla sijoitusten arvonmuutoksilla on myös tulosvaikutus.”

Rämön mukaan positiivista IFRS:ään siirtymisessä on myös se, että tuloslaskelman kaava on vapaammin muokattavissa. Siitä hyötyy erityisesti Tesin kaltainen sijoitusyhtiö, jonka IFRS-tuloslaskelmasta lukija näkee heti, mistä eristä yrityksen tulos on muodostunut.

Hyvä pohjatyö kantaa hedelmää

Siirtymäprojekti on vaatinut runsaasti työtunteja ja panostusta, sillä kokonaisuus on laaja.

”Onneksi aloitimme projektin hyvissä ajoin, käytännössä heti sen jälkeen kun Tesin hallitus oli hyväksynyt vuoden 2014 tilinpäätöksen.

Rämö muistuttaa, että siirtymävaihe IFRS:ään jatkuu edelleen ja se päättyy, kun IFRS:n mukainen vuoden 2015 tilinpäätös edellisvuoden vertailu- ja siirtymätietoineen on valmis. Hyvä pohjatyö ensimmäisen IFRS-tilinpäätöksen kanssa kantaa kuitenkin hedelmää jatkossa.

IFRS ole kuitenkaan muuttumaton.

”IFRS-normisto muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Tämä korostaa seurannan ja ennakoinnin merkitystä, jotta mahdollisiin uudistuksiin ja muutoksiin voidaan reagoida ajoissa.”