Teollisuussijoitus kasvun vauhdittajana

Teollisuussijoitus
kasvun vauhdittajana

Teollisuussijoituksen vuosi 2014 oli volyymimielessä aktiivinen. Teollisuussijoitus toteutti yhteensä noin 40 miljoonan euron edestä suoria sijoituksia yli 20 yhtiöön ja antoi sijoitussitoumuksia noin 40 miljoonan euron edestä kuuteen rahastoyhtiöön.

Teollisuussijoituksen toimitusjohtaja Martin Backmanin mukaan toiminnan tulos oli viime vuonna epätyydyttävä. Teollisuussijoituksen portfoliosta suuri osa on Suomi-painotteisia yhtiöitä, ja tätä kautta Suomen taloudellisesti haasteellinen tilanne sekä loppuvuodesta korostunut Venäjän kriisi vaikuttivat heikentävästi salkkuyhtiöiden kehitykseen.

Vuonna 2015 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta painottuu nopeaa skaalautumista hakeviin suomalaisiin yrityksiin, jotka tarvitsevat myöhäisemmän vaiheen venture capital -rahoitusta. Lisäksi Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaisiin keskisuuriin teollisuuden ja teollisuutta palveleviin yrityksiin, joilla on halua kasvaa ja kansainvälistyä.

”Näen, että Teollisuussijoituksella on keskeinen rooli Suomen pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymisen edesauttamisessa sekä myös tärkeä rooli Suomen pääomasijoitusmarkkinan kehittämisessä ja kansainvälistämisessä.”

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma käynnistyi

Viime vuoden merkittäviä tapahtumia olivat 100 miljoonan euron Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelman käynnistäminen sekä Teollisuussijoituksen hallinnoiman Kasvurahastojen Rahasto II:n (KRR II) pystyttäminen. KRR II kanavoi suomalaista institutionaalista pääomaa Suomessa toimiviin pääomasijoitusrahastoihin, jotka sitten sijoittavat venture capital- tai kasvurahoitusta tarvitseviin yhtiöihin.

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma on 100 miljoonan euron ohjelma, jonka painopistealueita ovat teollisuuden digitalisaatio, terveysteknologia, biotalous ja cleantech. Teollisuussijoitus sijoittaa innovatiivisiin teknologiayrityksiin lähtökohtaisesti 2-5 miljoonaa euroa.

”Ohjelman kautta kanavoimme sijoituskohdeyhtiöihin pääomia kasvun rahoittamiseksi ja vauhdittamiseksi, ja tämän lisäksi tuomme verkostomme kautta liiketoimintaosaamista näihin yrityksiin”, Backman toteaa.

Viime syksynä Teollisuussijoitus osallistui NewIcon Oy:n rahoituskierrokseen. NewIcon kehittää ja valmistaa automaatio- ja robotiikkajärjestelmiä apteekkien, sairaaloiden ja laboratorioiden käyttöön.

”Tällä sijoituksella haluamme edistää mielenkiintoisen terveysteknologiayhtiön kansainvälistä kasvua”, Backman sanoo.

Meyer Turulla hyvät näkymät

Alkusyksystä 2014 Suomen valtio tuli Teollisuussijoituksen kautta vähemmistöosakkaaksi Turun telakan toimintaa jatkavaan Meyer Turku Oy:öön.

Backmanin mukaan Meyer Turun näkymät ovat varsin myönteiset, ja uusia tilauksia on näköpiirissä. Transaktion yhteydessä viime syksynä yhtiö sai Royal Caribbeanilta miljardin euron arvoisen tilauksen kahdesta laivasta. Tämä tarkoittaa Turun meriklusterille noin 10 000 henkilötyövuotta.

Lisäksi yhtiö sai hiljattain Tallinkilta noin 230 miljoonan euron tilauksen.

Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta

Rahastosijoitukset
  • Kotimaiset ja kansainväliset venture capital- ja kasvurahastot.
  • Pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen ja toimialan kansainvälistymisen edistäminen.
Yritysjärjestelyt
  • Yrityksen kasvu ja uudistuminen yrityskauppojen kautta joko kotimaassa tai kansainvälisesti.
  • Rahoitusinstrumentit: osakesijoitukset, pääomalaina, vaihtovelkakirjalaina tai mezzanine-laina.
Suorat sijoitukset kasvuyhtiöhin
  • Pääomaa, osaamista ja verkostoja, joiden avulla yritykset voivat kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.
Teollisuuspoliittiset sijoitukset
  • Suoria sijoituksia yrityksiin, jotka tietyn toimialan, osaamisen tai teknologian kehittämisen tai säilyttämisen näkökulmasta ovat tärkeitä Suomen kansantaloudelle.